Privacyreglement

Jongeneelen coaching en training hanteert bij de uitvoering van haar werkzaamheden dit privacyreglement dient ter bescherming van de privacy van klanten. De volgende persoonsgegevens (kunnen) worden geregistreerd en verwerkt:

 • Beperkte contactgegevens van coachees;
 • intakeverslag en eindverslag van coachees;
 • gespreksaantekeningen over de gesprekken met coachees;
 • contactgegevens van opdrachtgevers.

 Beperkte contactgegevens van coachees die in begeleiding zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Prive telefoonnummer
 • Werk telefoonnummer
 • De volgende gegevens worden soms verwerkt (afhankelijk van afspraken met de opdrachtgever/werkgever):
 • Leeftijd
 • Functie
 • Organisatieonderdeel
 • Naam leidinggevende

Het doel van de verwerking van bovenstaande gegevens is het contact kunnen opnemen voor het maken of wijzigen van afspraken en het toesturen van documenten. Bij sommige opdrachtgevers wordt de naam van de medewerker in de vorm van afkortingen genoemd op de factuur. 

De grondslag voor deze gegevensregistratie en –verwerking is het zelf verstrekken van deze gegevens of expliciete toestemming van de medewerker aan de verwijzer (leidinggevende, HR, bedrijfsarts) om deze gegevens te delen. De verantwoordelijkheid voor expliciete toestemming ligt dan bij de verwijzer. Verwijzer wordt er expliciet op gewezen dat hiervoor instemming en toestemming moet zijn van betrokken medewerker. Daarnaast hebben wij deze gegevens nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst.

Bewaartermijn: alle bovenstaande gegevens kunnen op schrift en digitaal bewaard worden. De gegevens worden tot 5 kalenderjaren na afronding van een traject bewaard. Daarna worden deze vernietigd.

Derde partijen: Jongeneelen coaching en training behandelt alle informatie over individuele cliënten, die zij ten behoeve van de uitvoering van een met opdrachtgever gesloten contract verkrijgt, vertrouwelijk. Persoonsgegevens worden niet zonder schriftelijke toestemming van klanten aan derden of onbevoegden verstrekt. Gespreksaantekeningen worden in het geheel niet aan derden verstrekt.

Rechten:  coachees en werknemers hebben te allen tijde recht op inzage van hun persoonlijke dossier (persoonsgegevens, intakeverslag, eindverslag).

Bezwaar: Het staat de werknemer vrij om bezwaar te maken en bepaalde gegevens niet te verstrekken of te laten wijzigen of verwijderen. Dit kan men mondeling of schriftelijk aangeven.

Contactgegevens van opdrachtgevers

Van opdrachtgevers worden de volgende gegevens verwerkt: Naam opdrachtgever, contactpersoon, mailadressen betrokkenen, adresgegevens.

Doel: De uitvoering van de opdracht en facturering voor geleverde diensten.

Gegevens van websitebezoekers

Een contactformulier verzamelt naam en mailadres van personen die dit gebruiken. Deze worden alleen gebruikt om gestelde vragen te kunnen beantwoorden.